Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI  ZA NAROČNIŠKO RAZMERJE NA EDICIJE  IZDAJATELJA  ANEKS, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Prešernova cesta 3.

Splošni pogoji so namenjeni  sklepanju  naročniških razmerij za revije,  ki jih izdaja družba  Aneks d.o.o. (izdajatelj) med izdajateljem in naročniki   (pravne in fizične osebe).

IZDAJATELJ:

Aneks, poslovno svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2152843000
Davčna številka: SI 83381732
Davčni zavezanec: DA
Datum vpisa v sodni register: 14.09.2005
TRR: SI56 0201 9025 5296 347 (NLB d.d. Ljubljana)
Elektronski naslov: tina.bas@alpress.si, radar@aneks.si
Telefonske številke: 059 089 940

TISKANE IZDAJE IZDAJATELJA:

Revija RADAR, mesečnik, ki izhaja vsak četrti četrtek v mesecu za naslednji mesec (12 izidov letno)

Če je na predviden datum izida dela prost dan, revija Radar izide najkasneje naslednji delovni dan v tem mesecu po tem datumu. 

Revija VOJNE VIHRE vam je na voljo v digitalni izdaji na kiosku https://kiosk.radar.si/vojne-vihre.

 

NAROČANJE

Pravne in fizične osebe se na tiskane izdaje – edicije lahko naročijo:
1. Pisno na naslov izdajatelja: Aneks, poslovno svetovanje, d.o.o., naročnine, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana
2. Po elektronski pošti: radar@aneks.si
3. Z izpolnitvijo naročilnice na spletni strani: radar@aneks.si (za obe reviji)
4. Po telefonu na tel. številko: 059 08 99 40

Naročilo naročnika vsebuje najmanj naslednje podatke:

  • Izbrano tiskano edicijo izdajatelja
  • Ime in priimek naročnika oz. za pravne osebe poven naziv naročnika
  • Naslov oz. sedež naročnika
  • Darilo, ki si ga naročnik izbere če je razpisana akcija pridobivanja novih naročnikov
  • Davčno številko v kolikor naročnik želi prejeti nagrado
  • Izjavo naročnika pravne osebe o zavezanosti DDV
  • Izjavo da je naročnik seznanjen in soglaša s temi splošnimi pogoji

V kolikor je v času naročanja naročniku na razpolago »darilo« ob novem  - prvem  naročanju edicije mora naročnik  potrditi da sprejema nagrado in posredovati davčno številko (ali davčno številko plačnika če edicijo naroča za drugega naslovnika) za potrebe poročanja FURS.
Novo - prvo naročanje se smatra da naročnik ni bil na določeno edicijo naročen zadnjih 6 mesecev.

Naročnik pridobi pravico do darila po plačilu prve- nove  naročnine. V kolikor blaga za nagrade zmanjka do plačila naročnika si izdajatelj pridržuje pravico da naročniku pošlje drugo – aktualno nagrado če le -ta obstaja.

Poštnino za pošiljanje darila  plača naročnik ob prevzemu darila, razen če je na akcijskem povabilu za nove naročnike za darila navedeno drugače.

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, naročnik pa se lahko odloča  za časovno obdobje (če je na razpolago npr. letna oz. polletna naročnina) za katerega bo v naprej plačeval naročnino.

Do 30 dni  pred iztekom izbranega časovnega obdobja za katerega je plačana naročnina bo izdajatelj  naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine za izbrano edicijo in pogodbeno dogovorjeno obdobje.
V  kolikor pa  izdajatelj prejme pisno naročilo pravne osebe pa se smatra da je bila pogodba sklenjena ob oddaji naročilnice.

Izdajatelj bo naročeno edicijo pošiljal na naslov, ki je  naveden na naročilnici. V primeru spremembe naslova naročnika je le- ta dolžan spremembo sporočiti izdajatelju najkasneje 10 dni pred izidom naročene edicije. V primeru da je sprememba sporočena po tem roku, pa se bo spremenjeni naslov  upošteval z naslednjo izdajo naročene tiskane edicije.

Popusti za naročnike se določajo glede na izbrano edicijo in časovno obdobje naročnine ter na veljavno poslovno politiko izdajatelja. Popuste in zneske za naročnine izdajatelj objavlja na spletnih straneh družbe in v posameznih tiskanih edicijah.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno edicijo po prvem plačilu (prvi izid edicije po prejetem plačilu). Naročnik se s prvim plačilom zavezuje da bo redni plačnik naročene edicije do pisnega preklica kot to določajo ti splošni pogoji.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov).

Pogodba, ki je sklenjena na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, pisno na naslov družbe ali po elektronski pošti,  postane pravno zavezujoča takrat,  ko naročnik plača prvo povabilo na podlagi  naročila, saj naročnik poleg povabila k plačilu in UPN obrazca,  prejme tudi ta splošna navodila v tiskani obliki. Tako se smatra da je naročnik  pred plačilom naročnine seznanjen s splošnimi pogoji in informacijami iz 43.b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

Pogodba je sklenjena na podlagi naročila z izpolnitvijo spletne naročilnice za določeno edicijo, ko naročnik plača prvo povabilo k plačilu, saj je ob naročilu kot sestavni del naročila oz. potrdila  naročilu prejel tudi  informacijo - splošna navodila. Tako se smatra da je naročnik  pridobil informacije iz 43.b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

CENE,  FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE

Naročnina se obračunava na podlagi veljavnih cen edicij. Cene posameznega izvoda je natisnjena na posamezni ediciji. Naročniška cena pa je objavljena v tiskani izdaji edicije in na spletnih straneh družbe.
Ob spremembi  cene edicije se naročnina po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

Naročnina se plačuje s plačilnim nalogom, ki ga izdajatelj pošlje naročniku.

Ob novem naročilu izdajatelj pošlje povabilo k plačilu naročnine, kjer je natančno določena edicija, znesek za plačilo in datum plačila. V kolikor izdajatelj prejme plačilo vsaj 7 dni pred izidom edicije bo naročnik prejel račun, ki velja kot potrdilo o plačilu in bo prejel tudi prvi izvod plačane revije po prejetem plačilu – prvi izid revije po prejetem plačilu. S tem začne teči naročniško razmerje za naročeno edicijo za nedoločen čas. V primeru neplačila pa se smatra da naročnik ni sprejel pogodbenih obveznosti in je naročilo neveljavno.

Obstoječi naročniki pa bodo povabilo za plačilo naslednjega  pogodbenega naročniškega obdobja prejeli 10 do 30  dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja  naročnine za katerega je plačana naročnina, vendar ne kasneje kot ob izteku obdobja za katerega je plačana naročnina. Plačilni rok je 10 dni.
V primeru neplačila obveznosti  v roku ki je naveden na plačilnem nalogu lahko naročnik prejme ponovno povabilo k plačilu.
Če naročnik še tega povabila ne poravna v določenem roku ( na ponovnem povabilu) se mu prekine dostava tiskane edicije. Če je v tem vmesnem obdobju naročnik prejel še izvod tiskane izdaje, ki ni bila plačana (v prejšnjem naročniškem obdobju)  in ne odpovedana v skladu s temi pogoji mu izdajatelj za ta izvod izstavi račun brez popustov in ugodnosti ki jih je imel kot naročnik (za več izvodov).

REKLAMACIJE

Reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan posredovati izdajatelju v roku 8 dni v pisni obliki, na naslov: Aneks, poslovno svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko naročnik uveljavlja za vsako prejeto revijo, kar pomeni, da lahko naročnik zaradi napake na reviji, uveljavlja pravice iz stvarne napake.

Iz naslova stvarne napake lahko naročnik napako na ediciji reklamira pri izdajatelju in sicer v 2 mesecih od odkritja stvarne napake. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izdajalcu omogočiti, da edicijo pogleda. Če napaka ni sporna, mora izdajatelj čim prej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Smiselno je, da izdajatelj pošlje naročniku novo revijo.
Naročnik lahko  stvarno napako  prijavlja na način da to pošlje na mail družbe radar@aneks.si, pisno ali po telefonu.

ODSTOP OD POGODBE

V primeru naročila tiskanih edicij ima naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prejema prve  edicije brez navedbe vzroka izdajatelja pisno obvesti, da odstopa od pogodbe. V tem primeru mora naročnik vrniti prejete edicije (na stroške naročnika) in od izdajatelja zahtevati vračilo opravljenih plačil.
V kolikor je naročnik ob naročilu navedel darilo in ga tudi že prejel, si izdajatelj od zneska naročnine za vračilo odšteje znesek darila in o tem pisno obvesti naročnika.
Izdajatelj mora v 14 dneh po prejemu odstopa od pogodbe denarna sredstva vrniti naročniku ob upoštevanju poračuna za prejeto darilo na isti račun iz katerega je prejel plačilo naročnine.
Šteje se, da je potrošnik  pravočasno vrnil blago, če ga izdajatelj prejme najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe.
Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika-naročnika do odstopa od pogodbe najdete tukaj  in ga izpolnjenega pošljete na naslov družbe ali na elektronski naslov: radar@aneks.si

PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Pogodba je sklenjena za določen čas.

Naročnik lahko odpove pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga, ki pa jo mora podati v pisni obliki (poslana po pošti ali elektronski pošti). Naročnik mora svojo odpoved posredovati 10 dni pred predvidenim izidom revije-edicije na katero se odpoved nanaša.  V koliko svojo odpoved poda kasneje, odpoved velja  od naslednjega datuma izida revije naprej. Naročniku pa se za prejeti izvod edicije pošlje poračun.

Izdajatelj lahko odpove pogodbo brez navajanja razloga z 30 dnevnim odpovednim rokom.

Izdajatelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne poravna naročnine za prihodnje naročniško obdobje  in sicer po 5 dneh po zapadlosti ponovnega povabila ali 10 dneh po zapadlosti povabila za podaljšanje naročnine.

EU SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR)

Naročilnica se po elektronski pošti pošlje naročniški službi in se ne hrani na tej spletni strani. Za hrambo in varnost osebnih podatkov je odgovorna naročniška služba izdajatelja Aneks. Za izbris osebnih podatkov pišite na radar@aneks.si.

Aneks, poslovno svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 3, Ljubljana
Ljubljana, maj 2017